Imunní vůči strachu

Den 3 z 5 • Dnešní čtení

Zamyšlení

Vítězství, které přemohlo svět!


Bible říká: „Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy“ (2. Timoteovi 1,7).


Písmo říká jasně, že duch strachu není z Boha. Když na nás útočí nebezpečí, snaží se na nás nalepit strach. V našem těle se změní i naše chemické procesy ve chvílích, kdy vnímáme přicházející katastrofu, čelíme pochmurným okolnostem nebo nás přemůže bolest. Naší přirozenou reakcí na takové situace je znepokojení a vystrašenost.


Co učiní duch moci, lásky a rozvahy tváří v tvář strachu? Sejme z nás smrtící sevření, které se nás snaží paralyzovat. Do našeho života může přijít strach, nesmí se ale nastěhovat a usadit v těch, kteří patří Pánu. Jsme vítězi!


„Neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra“ (1. Janův 5,4). 


„Neboj se, protože já jsem s tebou, nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat, ano, budu ti pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravicí“ (Izajáš 41,10). 


Ježíš řekl: „Neboj se, jen věř“ (Lukáš 8,50). 


Jedna z nejtrefnějších biblických ukázek strachu a nevěry trvala celých čtyřicet let v podobě putujících izraelských kmenů, kempujících na poušti. Mnohokrát se při svém putování ocitli v blízkosti hranic zaslí¬bené země. Ne, že by nevěřili, že je mohou překročit. O svém právu zabrat tuto zemi byli naprosto přesvědčeni, protože jim ji Bůh dal. Až do této míry byla jejich víra dokonalá. Měla však fatální trhlinu – byla nahlodávána červem strachu. Zatímco se báli, stala jejich víra nepoužitelnou, a proto se jich většina do zaslíbené země nikdy nedostala. Vidíme, jak opakovaně podléhali panice, reptali nad svým osudem a díky tomu neměli dost víry jej změnit. Místo aby slavili, pouze fňukali.


Mojžíš vyslal dvanáct zvědů z každého izraelského kmene, aby prozkoumali kenaanskou zemi, jak mu Pán přikázal (viz Numeri 13). Zvědové se vrátili se dvěma diametrálně odlišnými zprávami. Deset z nich padlo za oběť nevěře a odrazení, dva muži byli plní víry a odvahy pohnout se vpřed a obsadit zemi. Pravděpodobně je to běžný průměr – dva z dvanácti věří a získají, co pro ně Bůh měl. Zbytek si to přeje, ale zemře, aniž by to kdy uchopili. Vždy bude převaha těch, kdo jsou plní strachu nad lidmi plnými víry ... kým se rozhodnete být vy?