Imunní vůči strachu

Den 1 z 5 • Dnešní čtení

Zamyšlení

Posilněte se!


Žijeme ve zvláštní době. Nikdy jsem nazažil, že by byl doslova celý svět sevřený strachem a nejistotou. Vědci i proroci se zabývají otázkou, co to všechno znamená, proč se to děje, a jak dlouho to bude trvat. Neumím na všechno odpovědět, některé věci však můžeme vědět zcela jistě. Jako Boží děti máme přístup k pokoji převyšujícímu každé porozumění – není to přirozený, tělesný pokoj, ale nadpřirozený, vysoce převyšující kapacity naší mysli a intelektu. Je důležité v něm přebývat, protože teď nepotřebujeme více informací – těmi jsme každý den bombardováni ve zprávách. Potřebujeme něco jiného – povzbuzení nitra a posilu srdce. Ty nenajdeme nikde jinde, než v Božím slově.


V příštích  pět dnech budu bombardovat vaše srdce a mysl nadčasovými, neměnnými pravdami Božího slova, která zapůsobí jako nebeská vakcína proti strachu, úzkosti a starostem. Jsou to slova, která platila před nástupem koronaviru COVID-19 a budou platit i dlouho po jeho vymizení. Uprostřed časů, jaké teď prožíváme, si tyto pravdy potřebujeme připomínat víc než kdy jindy.


Někteří lidé v časech podobných těm, jaké právě zažíváme, začnou být viklaví. Pochybují o Bohu, jeho Slovu, lásce a věrnosti. V těchto dobách se ale naopak potřebujeme k Bohu přimknout více, než kdy jindy. Vzpomínám si na slovní výměnu mezi Reinhardem Bonnkem a jedním nemocným, trpícím mužem. On tehdy Reinhardovi řekl, že právě prožívá „krizi víry.“ Reinhard mu na to odpověděl: „Bratře, kdyby ses topil, byl by ten nejhorší čas pustit se záchranného lana.“ Jestliže klopýtáte, uchopte vší svou silou Boží slovo a jeho pravdu – je vaším záchranným lanem!


Ježíš v Janovi 10,10 prohlásil: „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil; já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojnost.“ 


Pán zde dal do ostrého kontrastu své poslání s posláním ďáblovým. Satanovy plány pro nás jsou v absolutním protikladu s Božími plány! Je klíčové, abychom pevně uchopili tuto základní pravdu: Ježíš přišel, abychom měli život a měli ho hojnost!


Vyjádření jeho lásky k lidstvu vidíme napříč celým Písmem – a to nejen ve formě slov, ale i činů. Tím nejmocnějším je kříž, na kterém za nás Ježíš položil vlastní život. Ježíš nás miluje! Je na naší straně! Dal nám své Slovo jako pevnou skálu, na niž se můžeme postavit. Když na nás nepřítel zaútočí, zůstaneme pevně stát na Božích věrných zaslíbeních.


Lidi se často stanou náchylnými podlehnout útoku nepřítele, pokud si nechají zpochybnit Boží dobrotu a pravdu jeho Slova. Imunita je naproti tomu absencí náchylnosti k nevítaným a škodlivým věcem. Satan ví, že nemá zákonné právo vás okrádat, zabíjet a ničit, ledaže by vás přesvědčil, abyste mu předali Bohem vám svěřenou autoritu Božího dítěte. Ďábel trvale intrikuje a svádí zástupy tím, že rozsívá falešná obvinění a překrucuje pravdu. Nejčastěji však na lidi útočí skrze strach. Používá si ho, protože na váhavé lidi skvěle funguje. Ti, kteří mu podlehnou, a nechají se přemoci nevěrou, mu pak pomáhají v naplňování jeho poslání. Jakmile satan člověka odradí od naprosté důvěry v Pána, stane se nástrojem šíření strachu, pochyb a nevěry. Způsob, jak se stát vůči útokům nepřítele imunním, je pevně se držet neochvějné víry v Ježíše a jeho Slovo! V následujících dnech se budeme sytit pravdou Písma, abychom dokázali pevně odolávat všem útokům, bezpečně zakotveni ve vítězství, jež máme v Ježíši!


Pokud člověk prodělá nějakou chorobu a přežije ji, naučí se jeho tělo s nákazou bojovat a stává se od té doby vůči ní imunní. Odtud pochází staré rčení, „Co tě nezabije, to tě posílí.“ Věřím, že s naším duchem je to velice podobné. Když procházíme životem, čelíme problémům a vycházíme vítězně ze zkoušek, stáváme se silnějšími, duchovně odolnějšími a houževnatějšími ve víře. Proto je důležité, jak zvládáme situace, podobné té současné. Mohou se pro nás stát výcvikem pro mnohem větší bitvy, které nás budou v budoucnu čekat. Jeremijáš se ptá: „Když jsi běžel s pěšáky a unavili tě, jak chceš potom závodit s koňmi? Když se v pokojné zemi cítíš bezpečný, co budeš dělat v jordánské houštině?“ (Jeremjáš 12,5).