PSALMS 135
AFR53
135
Lof aan die Here, die alleen-ware God.
1HALLELUJA! Prys die Naam van die Here! Prys, o knegte van die Here,
2wat #Ps. 134:1staan in die huis van die Here, in die #Ps. 116:19voorhowe van die huis van onse God!
3Loof die Here, want die Here is goed; psalmsing tot eer van sy Naam, want dié is lieflik!
4Want die Here #Deut. 10:15het Jakob vir Hom uitverkies, Israel as sy #Ex. 19:5eiendom.
5Waarlik, ék weet dat #Ps. 95:3die Here groot en onse Here bo alle gode is.
6Alles wat die Here behaag, doen Hy, in die hemel en op die aarde, in die seë en al die dieptes.
7Hy wat die dampe laat opgaan van die einde van die aarde af, bliksemstrale by die reën maak, die wind uit sy #Job 38:22skatkamers laat uitgaan;
8wat die eersgeborenes van Egipte getref het, van mense sowel as van vee;
9wat #Ex. 7-10 en 14tekens en wonders gestuur het binne-in jou, o Egipte, teen Farao en teen al sy knegte;
10 # Tot vers 12: Ps. 136:17-22 wat baie nasies verslaan het en magtige konings gedood het:
11 # Núm. 21:21-26 Sihon, die koning van die Amoriete, en #Núm. 21:33-35Og, die koning van Basan, en #Jos. 12:7-24al die koninkryke van Kanaän,
12en hulle land as erfdeel gegee het, as erfdeel aan Israel, sy volk.
13 o Here, u Naam is tot in ewigheid, #Ps. 102:13u gedenknaam, Here, van geslag tot geslag!
14Want die Here sal aan sy volk reg doen en #Ps. 90:13medelyde hê met sy knegte.
15 # Tot vers 18: Ps. 115:4-8 Die afgode van die heidene is silwer en goud, ’n werk van mensehande.
16Hulle het ’n mond, maar praat nie; hulle het oë, maar sien nie;
17ore het hulle, maar hoor nie; ook is daar geen asem in hulle mond nie.
18Die wat hulle maak, sal net soos hulle word — elkeen wat op hulle vertrou.
19 # Ps. 115:9,10,12; 118:2,3 Huis van Israel, loof die Here! Huis van Aäron, loof die Here!
20Huis van Levi, loof die Here! Julle wat die Here vrees, loof die Here!
21Geloofd sy die Here #Ps. 128:5uit Sion, Hy #Ps. 132:13wat in Jerusalem woon! #Ps. 105:45Halleluja!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953