YouVersion Logo
Search Icon

Matewuji 1

1
Makolo a Yesu Kiristu
Lukaji 3:23-38
1Ula gu muselu wa makolo a Yesu Kiristu. Yesu Kiristu akumile muzizani mwa Davi. Davi akumile muzizani mwa Abarahamu. 2Abarahamu ohombala Izaki; Izaki ohombala Jako; Jako ohombala Juda vamohi na abalaye; 3Juda ohombala Pereji na Zera, anno mmiwa ali Tamari;#Jenesesi 38 Pereji ohombala Ejiromi; Ejiromi ohombala Aramu; 4Aramu ohombala Aminadabe; Aminadabe ohombala Nasoni; Nasoni ohombala Salimomi; 5Salimomi ohombala Bowazi, wenno mmaye ali Rahabi;#1:5 Rahabi kaali nkuda Izarayeli. Ali nkuda Kana eto akaletcha sidadi ya Jeriko. Liye eto ali puta. Mbwenye agavwile zela Mulugu wa aIzarayeli, liye ohomuroromela, fiyeda vulumuwa aIzarayeli vazile atu ira kagudjule sidadi ya Jeriko ile. (Jozuwe 2:1-22, 6:22-25; Eberewu 11:31) Bowazi ohombala Obedi, wenno mmaye ali Ruti;#1:5 Ruti gwenno unawongiwa muwari mwa livuru nompumbula na Ruti. Liye ali mutu wa nlogo nimohi niwa nnga jairile Rahabi. Liye kaali nkuda Izarayeli mobaliwa. So ereve volowa muwari mwa aIzarayeli nnga Rahabi. Ku wonga Mulugu unomurumela mutu okumela ziza nili natene malringana amuroromela. Obedi ohombala Jese; 6Jese ohombala mwene Davi.
Mwene Davi muwari mwa muhiyana wenno ali mwadi Uriya#1:6 muhiyana wenno ali mwadi Uriya unawongiwa va gu Bateseba. Ora Davi ambanle liye Salomawu na Bateseba, ali Davi agamanle mpiha mamunaye Uriya muwari momukumiha mmba. Nione 2 Samuweli 11:2-17. ohombala Salomawu; 7Salomawu ohombala Robowawu; Robowawu ohombala Abiya; Abiya ohombala Asa; 8Asa ohombala Jozafa; Jozafa ohombala Jorawu; Jorawu ohombala Oziya; 9Oziya ohombala Jowatawu; Jowatawu ohombala Akaji; Akaji ohombala Ezekiya; 10Ezekiya ohombala Manasesi; Manasesi ohombala Amoni; Amoni ohombala Joziya. 11Tempu yatukuliwa aIzarayeli kadowiwagana Babiloniya, mulombwana Joziya ohombala Jekoniya vamohi na abalaye amohiwa.
12Evale aIzarayeli kagadowiwena Babiloniya,#1:12 aIzarayeli kagadowiwena Babiloniya: AIzarayeli kahanavolowe ilambo ya Kana, Mulugu ohowonga ira kagavolowile, kawenda na makalelo omutegela, liye unosakanya makalelo ira aliwa kagondjihiwe. (Detoronomiyo 4:25-27) Kagavolowile ilambo ya Kana, kohodowiwana Babiloniya na mwasa wa jotega nnga Mulugu mwawongele liye. (2 Amwene 17:6-8, 25:8-11) mulombwana Jekoniya ohombala Selatiyeli. Selatiyeli ohombala Zorobabeli; 13Zorobabeli ohombala Abiyude; Abiyude ohombala Eliyakimu; Eliyakimu ohombala Azori; 14Azori ohombala Sadoki; Sadoki ohombala Aki; Aki ohombala Eliyude; 15Eliyude ohombala Eliyazari; Eliyazari ohombala Mata; Mata ohombala Jako; 16Jako ohombala Joze, Mariya mamunaye, Mariya wenno ambanle Yesu unaitaniwa Kiristu.
17Fwanyeya ira makolo matene roma Abarahamu ante Davi, vavirile makolo kumi na mannayi. Eto roma Davi ante tempu yadowiwana aIzarayeli Babiloniya, vavirile makolo kumi na mannayi. Eto romela tempu yadowiwena aIzarayeli Babiloniya fiyeda baliwa wa Kiristu, vavirile makolo kumi na mannayi.#1:17 Mazina matene ala kalrembiwe ira ioneye ibaribari ira Yesu Kiristu ubaliwe muzizani mwa Abarahamu eto muwari mwa ziza nimohive na mwene Davi. Tchoira Mulugu ohowonga na Abarahamu ira: <<Muwari mwa weyo, atu a malogo matene anoza karelihiwe.>> (Jenesesi 12:3) Yeniyo yafuna ikwakwanele muwari mobaliwa Namatikeliwa muzizani mwaye. (Galasiya 3:8-9) Eto wanle Mulugu ohomuwandela Davi ira: <<Namatikeliwa unabaliwa muwari mwa ahimawo a musogolro.>> Nione 2 Samuweli 7:16; Jeremiya 23:5; Salmu 132:10-11; Joira ja Anamarumiwa 13:22-23; Juwawu 7:42.
Baliwa wa Yesu Kiristu
Lukaji 2:1-7
18Baliwa wa Yesu Kiristu yaireyile eni: Mariya mmaye Yesu ohobanyelriwa na mulombwana mmohi eriwa Joze. Mwa enne kagabanyelranne, kahanarome gona vamohi, mwa tempu yenne Mariya ohofwanyeyana vambani mwa kopolo da Munemba Otchena. 19Joze agamuonnena vambani, na mwasa oira liye ali mulombwana wapama, ohoumbuwela ekave eraga: <<Ira damunyaswihe vari va anamwindji, kinakala. Ili pama damulanye mozembiheya bahi.>>#1:19 Ira damunyaswihe vari va anamwindji, kinakala. Mwa tempu yenne muhiyana abanyelriwa, amala adowa agona na mulombwana mmohiwene, makalelo otonga so ali piwa na mabwe bahi. Nione Detoronomiyo 22:23-24. Joze kafunne ira afiyena wa andimuwa ira kampe Mariya ira jiireye ja manyazo muwari mwa liye vamohi na abalaye. So mbwenye na mwasa oira liye ali mulombwana wa murima wapama, ohoumbuwela ira Ili pama damulanye mozembiheya bahi, hiya dowa awandela andimuwa zela muselu wafuna liye muhiyela.
20Joze mwa ora yenno yaumbuwela liye zelru dedile, ohokalawo mungelro mmohi eni wa Nabwiya amutwanyuwenlege morohani, liye muwandela eraga: <<We Joze, nkuda Davi, kukukumuwe. Mariya vambani vinna liye jiireyile mwa kopolo da Munemba Otchena. Udowe wamutele, akale muhiyanawo. 21Liye unombala mwanapongwe. Abaliwa, unvahe nzina na Yesu mwasiwa liye gunafuna za avulusa atwaye zela mwa jotega jiwa.>>#1:21 unvahe nzina na Yesu: Tapulela Nvulusi. Liye ohovahiwa nzina na Yesu mwasiwa liye gwafuna za avulusa atwaye zela mwa jotega jiwa: Tapulela ulabile mabasa ira mutu aleveleliwe gu Yesu bahi. Kalivo unawanda leveleliwa muwari mwa malamulo nne tangaranga daye nne batiziwa nne dowa lrembiwa muigereja mwasiwa ejo kajinavulusa. Nione Matewuji 26:28; Juwawu 1:29.
22Jatene jeji jaireyile ira jikwakwanelihede jawongile Nabwiya muwari mwa namafiyiheda mmohi wa wanle ira: 23<<Kaing'anani. Namwali ahagumanile na mulombwana unoza akayena vambani, ambale mwana wa mwanapongwe, kanvahe nzina na Emanuwele.>> #Izaiya 7:14 (Ku wonga ira Mulugu uli na hiyo.)
24Evale Joze agarurumuwile morohani, ohoirana nnga mwemo mwamuwandenle mungelro wa Nabwiya, liye dowa mutela Mariya, kala muhiyanaye. 25Mbwenye agamutenle, kamugonnena, fiyeda Mariya liye mbala mwanole.#1:25 kamugonnena, fiyeda Mariya liye mbala mwanole: Kahi ira Joze kamugonilena Mariya fiyeda ukwa waye, nari. So mbwenye Yesu ahanabaliwe, Joze na Mariya tchagonne vamohi. Mbwenye Yesu agabaliwe, paromile atu gona vamohi, ante aliwa fiyeda abalaga ahima. Yesu ohokana abalaye na arongoliye. (Nione Matewuji 13:53-56) Mwanole agabaliwe, ohonvaha nzina na Yesu.

Currently Selected:

Matewuji 1: iLolo

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy