YouVersion Logo
Search Icon

Matewuji 2

2
Andimuwa a toto kohoza mutamalela Yesu
1Yesu abaliwaga, abaliwe Beleme, porovinsiya ya Judeya. Tempu yenne atonga ilambo yenne ali mwene Erodi. Evale kohokalawo andimuwa a toto kavennye pandi ya makumelo wa nzuwa, aliwa fiya sidadi ya Jeruzalemu, 2roma fukedaga keraga: <<Hiyo nnanfukeda mwana ubaliwe tchineneva, wenno unafuna kala mwene wa aJudewu.#2:2 aJudewu kakumile muwari mwa aIzarayeli. Tchoira aIzarayeli atene kakumile muwari mwa mulombwana Jako, wenno anna nzina nimohi niwa na Izarayeli. Mulombwana Izarayeli ohokana ahimaye, anapongwe ve kumi na ambinli. Muwari mwa anapongwe kumi na ambinli, mmohi ali mulombwana Juda. AJudewu kabaliwe muzizani mwa mulombwana Juda. Ku wonga muwari mwa aIzarayeli atene, amohiwa kaitaniwa aJudewu. Eto fwanyeya ira Yesu azaga mwilamboni ya vati, muwari mwa malogo kumi na menli a aIzarayeli, asimbwile indjiva ali aJudewu. Yesu mwinnya ubaliwe muwari mwa nlogo na aJudewu. (Eberewu 7:14) Nona navwa zela aIzarayeli na aJudewu, inafwanela niiziwe ira aJudewu ba atu kakumile muwari mwa aIzarayeli atenene. Tchoira nihiona makumelo wa nzuwa nyenyedi yotonyiheda baliwa waye. Mwa eno, hiyo nizele ira nimutamalele.>>
3Mbwenye mwene Erodi agavwile ejile, ohokukumuwa. Eto atu atene kafwanyeya Jeruzalemu na aliwene kohokukumuwa. 4Evale mwenole ohagumaniha andimuwa a anamakuta vamohi na aliba fundjiha malamulo, aafukaga eraga: <<Nyo munavwetcha ira Namatikeliwa unafuna abaliwe ilambo ya uvi?>>#2:4 Anamafiyiheda kalrembile mazu a Mulugu wanle kawongetcha zela Namatikeliwa wenno afuna kala musogolrelri eto Nvulusi wa aIzarayeli. Nona aIzarayeli wanle kokana muing'anela Namatikeliwa wenno afuna tikeliwa na Mulugu ira akale musogolrelri eto Nvulusi wa aIzarayeli. (Izaiya 9:6-7, 53:3-12; Jeremiya 23:5) Fwanyeya ira Yesu gu Namatikeliwa awongiwa wanle. (Joira ja Anamarumiwa 17:2-3) 5Evale andimuwale kohomuwakula ira: <<Hiyo nnavwetcha ira Namatikeliwa unaza abaliwe Beleme, muwari mwa ilambwela ya Judeya. Ira niwonge eno, wanle ohokala namafiyiheda mmohi, alrembile mazu a Mulugu eraga:
6 <We Beleme masiki uyevileve muwari mwa ilambo ya Judeya, uhukana mabasa malukulu. Masiki tatamo datene nnafwanyeya ilambo ya Juda dindjive, mwa weyo Beleme punaza mubaliwe mwene wenno unafuna akumbuzaga atwaga akuda Izarayeli.> >> #Mikeya 5:2
7Evale Erodi ohovenya mozembiheya, aitana andimuwa a toto ale, liye afuka eraga: <<Kodi nyo, nyenyediwa mwaromile ona ora nni?>> Aliwa kohomuwandela siku naromile atu ona nyenyedile. 8Kagamanle muwandela, oharuma Beleme eraga: <<Nyo dowani mwanfukede pama mwanoyo. Mwanfwanya, muvire uno ira mudiwandele uli liye ira na miyene didowe, damutamalele.>> Mbwenye liye awongela eno mwasiwa afuna ampe.
9Kagavwile mazu a Erodi, aliwa kohovenyihana, kadowaga. Evale kadowaga, nyenyedile yaona atu ikumelaga pandi ya makumelo wa nzuwa yohowelela asogolrelra fiyeda dowa imela vazulu va malro vali mwanole. 10Evale aliwa kagaonne nyenyedile, kohagalala valukulu. 11Aliwa kohofiyaga nyumba mwali mwanole. Kagavolowile, kohonfwanya mwanole na mmaye, aliwa nkokorela mwanole, kamutamalelaga. Evale kohotapulaga mivaho dofuneya valukulu dadowana atu da oru, na yonukela yotumeyiwa, na makura onukela kaitaniwa mira,#2:11 Oru: Tchi yengo inakala nnga momba eto ahali momba, yagali yojerimela. Oru tchi yengo yokana peresu ilukulu yohokala ya masika eto kanaoneya burebure tempu ili hiyo ila. Mutu akana kilu imohi ya oru, kobiriwa inakala nnga mutu alaba mmindani mwa nfwaye yaka didjindji dene. Ku wonga oru tchi yengo yofuneya yohokala ya masika. Eto yonukela yotumeyiwa tchi yengo yonukela imohi yahaiziwile hiyo, yenno yatumeya atu. Eto makura onukela kaitaniwa mira ali jonukela pama jaliwo tempu yenno jalaba nnga murombwe. aliwa nvaha mwanole.
12Mbwenye kahanavenyihane ira kawelele mundulri, kohowandeliwa morohani ira kahawelele wa Erodi. Novwa mazwale, kohogundeya, kaharaga ndila imohiwa, aliwa dowaga waniwa.
Mariya na Joze kohomutawiheda mwaniwa ilambo ya Ijipitu
13Andimuwa a toto ale kagadowile, mwa ora ya vang'onove, ohoza mungelro wa Nabwiya muwandela mulombwana Joze morohani eraga: <<Uvenye, umutukule mwanawo na mmayiwa, mutawele ilambo ya Ijipitu. Mwasiwa Erodi tchineneva unafuna anvende mwanawo ira ampe. Mudowe mwakale wewo fiyeda ora inafuna miyo duwandeleni ira muze uno.>>
14Mulombwana Joze agavwile mazwale, ohovenya, mulanda mwanaye na mmayiwa, aliwa venyihana na mahiyu kadowaga Ijipitu. 15Kagafiyile, kohokala wewo fiyeda vakwile Erodi. Jejo johoireya ira jikwakwanelihede mazu awongile Nabwiya mwa namafiyiheda mmohi ira: <<Dihimuitana mwanaga ira akumemo muIjipitu.>>#Ozeya 11:1
Piwa wa ahima
16Mbwenye Erodi, vahanle liye, agaonne ira: <<Andimuwa a toto ale kohodinyenga, kizile diwandela uli mwana!>>, ohotakaleliwa valukulu. Voira liye ohafukaga andimuwa a toto ale siku naromile atu ona nyenyedi yahara atu, oharuma atu ira kadowe Beleme na vilambo dowandamela wewule, kaapemo ahima atene a anapongwe, roma mwana wa mmandani fiyeda mwana wa yaka mbinli.
17Mwa enne kohokwakwanelaga mazu awongile namafiyiheda Jeremiya oira:
18 <<Tatamo ya Rama uhuvweya nizu nokumbanya no kuwa wo nla ulukulu. Anla ali Rakeli, aanlelaga ahimaye. Eto liye kafuna sembeselreya ira amiyale mwasiwa ahimaye kiliwo!>> # Jeremiya 31:15
Joze na Mariya kohowelawo Ijipitu
19Vakwile mwene Erodi, mungelro wa Nabwiya ohozaga muIjipitu mwali atu mule, muwandela Joze morohani, 20liye ira: <<Uvenye, umutukule mwanawo na muhiyanawo, muwelele ilambo ya Izarayeli mwasiwa ale kafuna kampe mwanoyo, kohomala kwa.>>
21Evale mulombwana Joze agavwile ejile, ohomulanda mwanaye na mmayiwa, aliwa venyihana kadowaga ilambo ya Izarayeli. 22Mbwenye kagali mundila, kahanafiye ilambo ya Izarayeli, Joze ohovwa ira: <<Uhanle atongaga porovinsiya ya Judeya vamalroni va Erodi, gu mwanaye Arkelawu.>> Evale liye ohoroma ova dowawo. Mbwenye ohowandeliwa morohani akoka ira: <<Uvenye, udowe porovinsiya ya Galileya.>>#2:22 porovinsiya ya Galileya ali porovinsiya imohi yafwanyeya muwari mwa ilambo ya Izarayeli. Tchoira mwa tempu yenno ilambo ya Izarayeli yanna maporovinsiya mararu. Yoroma Judeya, yowelela Samariya, yogomiheda Galileya. Ku wonga Galileya afwanyeya muwari mwa ilambo ya Izarayeli mbwenye ali olapela wene na porovinsiya ya Judeya wewo watonga Arkelawu mwana Erodi. 23Evale kohodowaga sidadi ya Nazareti, aliwa kalaga wewule ira kakwakwanele mazu kawongiwe na anamafiyiheda zela Namatikeliwa ira: <<Liye unerege itaniwa muNazareti.>>#2:23 Mazu oira unerege itaniwa muNazareti tchali mazu omutetela. Ali nnga muitana mutu olramwisiwa. (Juwawu 1:46) Eto fwanyeya ira anamafiyiheda kawongetcha ira: <<Namatikeliwa unafuna za unokala mutu olramwisiwa.>> Nione Izaiya 53:2-3,7-9,12.

Currently Selected:

Matewuji 2: iLolo

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy