Đức Thánh Linh là ai?

6 Ngày

Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời đang hiện diện bên trong bạn, phán trong tư tưởng của bạn và dẫn bạn đến gần Ngài hơn. Đức Thánh Linh luôn khích lệ bạn không chỉ làm những việc đúng đắn mà còn làm những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài ở đó để giúp bạn lựa chọn và hành động để thay đổi cuộc đời mình. Hãy đào sâu vào việc thực hành điều này, trong 6 ngày hành trình để hiểu Ngài là ai và tại sao bạn không thể sống một đời sống tin kính nếu thiếu Ngài.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Switch, mục vụ của Life.Church đã đem đến kế hoạch đọc Kinh Thánh này. Vui lòng truy cập trang www.life.church để biết thêm thông tin.

Thông tin phát hành

Hơn 10000 lượt hoàn tất