Génesis 1:6

Génesis 1:6 CONNTPO

Tsonsi Chigaja su: “Sefacco'su qquendya'pave attianjan na'en'su tsa'ccuma unjimba'ye attufaeñe.”
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:6