Mateo 1:8

Mateo 1:8 SNNNT

Asa yua Josafat pë'caguë baquëña. Josafat yua Joram pë'caguë baquëña. Joram yua Uzías pë'caguë baquëña.
SNNNT: Riusu cocabera: mai ëjaguë Jesucristo ba'iyete toyani jo'case'e'ë
Chia sẻ