Sáng thế 22:11

Sáng thế 22:11 BPT

Nhưng thiên sứ của CHÚA từ trời kêu xuống, “Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!” Áp-ra-ham đáp, “Thưa, con đây!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng thế 22:11