Xuất Ai-cập 7:4

Xuất Ai-cập 7:4 BPT

Tuy nhiên người sẽ vẫn không chịu nghe. Nên ta sẽ trừng phạt Ai-cập rất khủng khiếp, rồi ta sẽ dẫn các đoàn quân ta, tức dân Ít-ra-en của ta, ra khỏi nước ấy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ