Xuất Ai-cập 3:4

Xuất Ai-cập 3:4 BPT

Khi thấy Mô-se đến gần xem bụi cây, Thượng Đế từ trong bụi cây gọi ông, “Mô-se, Mô-se!” Mô-se liền thưa, “Dạ, con đây.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnXuất Ai-cập 3:4