Xuất Ai-cập 3:22

Xuất Ai-cập 3:22 BPT

Mỗi người đàn bà hãy xin người láng giềng Ai-cập hoặc bất cứ người đàn bà Ai-cập nào sống chung nhà với mình những của báu: bạc, vàng, và áo quần. Các con hãy đeo những tặng phẩm đó vào con cái các con khi rời Ai-cập. Đó là cách các con sẽ lột trần người Ai-cập.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ