Công Vụ các Sứ đồ 8:2

Công Vụ các Sứ đồ 8:2 BPT

Có mấy người sùng đạo chôn cất Ê-tiên và than khóc ông.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ