Tin Mừng: Sự Khích Lệ Cho Thế Gian Trong Khủng Hoảng

Tin Mừng: Sự Khích Lệ Cho Thế Gian Trong Khủng Hoảng

7 Ngày

Chúng tôi sống trong một giai đoạn chưa từng có vì đại dịch COVID-19. Chúng ta có thể tìm thấy hy vọng và "tin mừng" ở đâu giữa một luồng tin xấu liên tục? Đối với những người theo Chúa Giê-Xu, luôn luôn có Tin Mừng. Trong 7 ngày của kế hoạch này, chúng ta sẽ đi sâu vào một số lời hứa mà chúng ta tìm thấy ở Đức Chúa Trời tốt lành của chúng ta và đức tin mà chúng tôi sẽ cần phải đứng vững trên đó.

Nhà phát hành

Kế hoạch đọc Kinh Thánh nguyên bản được Youversion tạo ra và cung cấp.

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất