I Cô-rinh 4:2

I Cô-rinh 4:2 BPT

Người được ủy thác phải chứng tỏ mình là người đáng tin cẩn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnI Cô-rinh 4:2