I Cô-rinh 16:14

I Cô-rinh 16:14 BPT

Làm việc gì cũng phải do tình yêu thúc đẩy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

I Cô-rinh 16:14

Chia sẻ