Sáng-thế Ký 1:28

Sáng-thế Ký 1:28 VIE1925

Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất; hãy làm cho đất phục-tùng, hãy quản-trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành-động trên mặt đất.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng-thế Ký 1:28