Rô-ma 7:22

Rô-ma 7:22 KTHD

Dù trong thâm tâm, tôi vẫn yêu thích luật Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnRô-ma 7:22