Thi Thiên 119:59

Thi Thiên 119:59 KTHD

Con tự xét hành vi cử chỉ, nguyền làm theo đúng ý thánh Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 119:59