Mi-ca 4
KTHD

Mi-ca 4

4
Chúa Hằng Hữu Trị Vì Trong Tương Lai
1Trong những ngày cuối cùng,
ngọn núi nơi dựng Đền Thờ của Chúa Hằng Hữu
sẽ nổi danh hơn tất cả—
là nơi cao trọng nhất trên đất.
Nó sẽ vượt cao hơn các núi đồi,
và mọi dân tộc sẽ đổ về đó thờ phượng.
2Nhiều dân tộc sẽ đến và nói:
“Hãy đến! Ta hãy lên núi của Chúa Hằng Hữu,
đến Đền Thờ Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
Nơi đó Ngài sẽ dạy chúng ta về#4:2 Nt từ trong đường lối Ngài
và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài.”
Vì luật pháp của Chúa Hằng Hữu sẽ ra từ Si-ôn;
và lời Ngài sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem.
3Chúa Hằng Hữu sẽ phân xử các dân,
và sẽ giải hòa các cường quốc xa xôi.
Người ta sẽ lấy gươm rèn thành lưỡi cày,
lấy giáo rèn thành lưỡi liềm.
Nước này không còn tuyên chiến với nước khác,
và chẳng còn ai luyện tập chiến tranh nữa.
4Mọi người sẽ sống bình an và thịnh vượng,
an nghỉ dưới cây nho và cây vả của mình,
vì không có điều gì làm cho sợ hãi.
Chúa Hằng Hữu Vạn Quân đã hứa như thế!
5Dù các dân tộc quanh chúng ta đi theo thần của họ,
nhưng chúng ta sẽ đi theo Chúa Hằng Hữu
là Đức Chúa Trời của chúng ta đời đời mãi mãi.
Sự Trở Lại của Ít-ra-ên Sau Thời Gian Bị Lưu Đày
6Chúa Hằng Hữu phán:
“Trong ngày đó, Ta sẽ tập họp những người què,
những người bị lưu đày,
và những người bị Ta trừng phạt.
7Ta sẽ cho người yếu đuối được tồn tại;
và biến những người lưu đày thành một dân tộc cường thịnh.
Rồi Ta, Chúa Hằng Hữu, từ nay sẽ cai trị tại Giê-ru-sa-lem,
là Vua của họ mãi mãi.”
8Còn ngươi, Giê-ru-sa-lem,
là thành lũy của dân Đức Chúa Trời,
quyền thống trị và sức mạnh sẽ trở về ngươi.
Vương quyền sẽ giao về Giê-ru-sa-lem quý báu.
9Nhưng tại sao ngươi kêu than khóc lóc như thế?
Ngươi không có vua lãnh đạo ngươi sao?
Chẳng lẽ tất cả các nhà thông thái đã chết?
Nên các ngươi quặn thắt như đàn bà sinh nở?
10Hỡi dân cư của Giê-ru-sa-lem,
hãy quặn thắt kêu la như đàn bà sinh nở,
vì bây giờ ngươi sẽ rời thành, chạy ra ngoài đồng.
Ngươi sẽ bị đày qua Ba-by-lôn.
Nhưng Chúa Hằng Hữu sẽ giải cứu nơi đó;
Ngài chuộc các ngươi khỏi tay quân thù.
11Bây giờ, nhiều dân tộc liên minh chống lại ngươi và bảo:
“Hãy để cho nó bị nhơ bẩn.
Nguyện mắt chúng ta thấy sự hủy diệt của Giê-ru-sa-lem.”
12Nhưng họ không biết chương trình của Chúa Hằng Hữu,
cũng không hiểu ý định của Ngài,
vì Ngài gom họ như người ta gom các bó lúa vào sân đạp lúa.
13Chúa Hằng Hữu phán:
“Hãy vùng dậy đạp lúa, hỡi Giê-ru-sa-lem!
Ta sẽ ban cho ngươi sừng bằng sắt và vó bằng đồng,
ngươi sẽ đánh tan nhiều dân tộc.
Ngươi sẽ đem chiến lợi phẩm dâng lên Chúa Hằng Hữu,
và của cải họ cho Chúa Hằng Hữu của cả hoàn vũ.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Hiện Đại