Lu-ca 5:28

Lu-ca 5:28 KTHD

Lê-vi bỏ hết, đứng dậy theo Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLu-ca 5:28