Lu-ca 16:11

Lu-ca 16:11 KTHD

Nếu các con không trung tín về của cải trần gian, còn ai đem của cải đời đời giao cho các con?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLu-ca 16:11