Ga-la-ti 5:26

Ga-la-ti 5:26 KTHD

Đừng tự tôn tự đại, đừng ghen tỵ khiêu khích nhau.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGa-la-ti 5:26