Ga-la-ti 5:19

Ga-la-ti 5:19 KTHD

Để mặc cho bản tính tội lỗi lộng hành, con người bị lôi cuốn vào gian dâm, ô uế, trụy lạc
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ