Ga-la-ti 5:16

Ga-la-ti 5:16 KTHD

Vậy tôi khuyên anh chị em đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, để thoát khỏi dục vọng của bản tính cũ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Ga-la-ti 5:16

Chia sẻ