2 Phi-e-rơ 3:7

2 Phi-e-rơ 3:7 KTHD

Chính Đức Chúa Trời cũng phán bảo trời đất tồn tại, để dành cho lửa thiêu đốt vào ngày phán xét, và tiêu diệt tất cả những người vô đạo.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ