1 Giăng 2:6

1 Giăng 2:6 KTHD

Ai nói mình thuộc về Đức Chúa Trời, phải sống giống như Chúa Giê-xu đã sống.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

1 Giăng 2:6

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đến1 Giăng 2:6