Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

1 Sử Ký 16

16
1Họ đem Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đặt trong lều đặc biệt mà Đa-vít đã dựng lên. Rồi họ dâng các tế lễ thiêu và tế lễ bình an trước mặt Đức Chúa Trời. 2Dâng tế lễ xong, Đa-vít nhân danh Chúa chúc phước lành cho dân. 3Ông phân phát mỗi người, nam lẫn nữ trong Ít-ra-ên, một ổ bánh, một miếng thịt, và một chiếc bánh nho.
4Đa-vít cử một số người Lê-vi phục vụ trước Hòm Giao Ước của Chúa để cầu nguyện, cảm tạ, và ca ngợi Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên. 5A-sáp, trưởng ban, đánh chập chõa. Kế đến là Xa-cha-ri, tiếp theo là Giê-i-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Ma-ti-thia, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ô-bết Ê-đôm, và Giê-i-ên là các nhạc công đàn hạc và đàn lia. 6Hai Thầy Tế lễ Bê-na-gia và Gia-ha-xi-ên thổi kèn liên tục trước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời.
Bài Ngợi Ca Tôn Vinh của Đa-vít
7Trong ngày đó, Đa-vít đưa cho A-sáp và những người Lê-vi theo ông bài hát tạ ơn Chúa Hằng Hữu:
8Ôi, hãy cảm tạ, kêu cầu Danh Chúa,
hãy thuật lại cho các dân tộc khắp thế gian.
Về những công việc vĩ đại Ngài thực hiện.
9Hãy hát xướng, ca ngợi Chân Thần,
kể hết các thành tích kỳ diệu của Ngài.
10Hãy lấy Danh Thánh Ngài làm vinh,
tất cả những người tìm kiếm Chúa, hãy hân hoan.
11Hãy tìm kiếm Chúa và thần năng lực,
hãy tìm kiếm mặt Ngài mãi mãi.
12Hãy ghi nhớ những công trình vĩ đại,
các việc kỳ diệu Chúa hoàn thành,
và lời phán xét vô cùng cao cả.
13Hỡi các đầy tớ Chúa, hậu tự Ít-ra-ên,
các dòng dõi được chọn của Gia-cốp!
14Ngài là Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta.
Ngài phán xét khắp cả nhân gian.
15Chúa lưu ý giao ước Ngài mãi mãi,
nhớ Lời Ngài truyền phán suốt muôn năm.
16Nhớ giao ước Ngài lập với Áp-ra-ham,
cùng lời Ngài thề hứa với Y-sác.
17Gia-cốp được Ngài ban
một giao ước đời đời:
18“Ta sẽ cho ngươi đất Ca-na-an
làm phần cơ nghiệp.”
19Khi họ còn là một thiểu số,
một nhóm người không đáng kể
đang kiều ngụ trong xứ Ca-na-an.
20Lưu lạc giữa các dân tộc
từ nước này qua nước khác, lang thang.
21Chúa không cho ai được ra tay áp bức,
Ngài quở trách các vua để bênh vực tuyển dân:
22“Đừng động đến những người Ta xức dầu,
đừng làm hại các tiên tri Ta chọn!”
23Thế giới hỡi, hãy hát mừng Thiên Chúa!
Ngày lại ngày, hãy thuật lại cứu ân.
24Hãy tôn cao vinh quang Ngài giữa các nước.
Công bố việc diệu kỳ Ngài cho mọi dân.
25Vì Đấng Hằng Hữu thật là vĩ đại!
Ngài đáng kính sợ ca ngợi hơn các thần.
26Vì thần của các dân chỉ là thần tượng,
còn Chúa Hằng Hữu sáng tạo vũ trụ.
27Trước mặt Chúa, rực rỡ vinh quang;
nơi Chúa ngự đầy uy nghi quyền lực.
28Hỡi các khối dân tộc, hãy tôn vinh
Chúa Hằng Hữu vinh quang và quyền năng.
29Hãy tôn vinh Chúa cho xứng đáng!
Đem lễ vật cung hiến trước mặt Ngài.
Hãy quỳ lạy khi đức thánh khiết Ngài chiếu rạng.
30Hỡi cả thế giới, hãy run rẩy trước Chân Thần!
Địa cầu vẫn vững bền, không sụp đổ.
31Các tầng trời, cũng hãy hân hoan!
Nhân gian hãy vui mừng, hớn hở.
Tất cả các dân, hãy tung hô rằng:
“Chúa Hằng Hữu ngự trị khắp vũ trụ và thế nhân!”
32Các đại dương và cá biển hãy gầm thét!
Các đồng ruộng hãy liên hoan!
33Các cây cối trên rừng thẳm,
hãy hát mừng trước mặt Ngài,
vì Chúa ngự đến xét xử thế gian.
34Ô! Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài chí thiện!
Lòng từ ái Chúa tồn tại muôn năm.
35Hãy kêu xin Ngài: “Lạy Đấng Cứu Rỗi!
Từ các quốc gia khắp thế gian,
xin cứu vớt, tập họp, và giải thoát,
để chúng con ghi ân cảm tạ,
và được vinh dự ca ngợi Thánh Danh.”
36Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên,
Ngài đáng chúc tụng đời đời mãi mãi!
Tất cả dân đều đồng thanh đáp: “A-men!” và ngợi tôn Chúa Hằng Hữu.
Thờ Phượng tại Giê-ru-sa-lem và Gi-bê-ôn
37Vua Đa-vít chỉ định A-sáp và các anh em người giữ nhiệm vụ coi sóc Hòm Giao Ước của Chúa Hằng Hữu, để chia phiên phục vụ hằng ngày. 38Ô-bết Ê-đôm (con Giê-đu-thun), Hô-sa và sáu mươi tám người Lê-vi được cắt canh gác cửa. 39Thầy Tế lễ Xa-đốc và đoàn thể các thầy tế lễ phục vụ tại Đền Tạm của Chúa Hằng Hữu, tại nơi thờ phượng trong Ga-ba-ôn. 40Mỗi buổi sáng và buổi chiều, họ dâng tế lễ thiêu trên bàn thờ cho Chúa, đúng theo Luật Lệ Chúa Hằng Hữu truyền dạy người Ít-ra-ên. 41Đa-vít cũng chỉ định Hê-man, Giê-đu-thun, và những người được chọn đích danh để hát cảm tạ Chúa Hằng Hữu, vì “lòng thương xót Ngài còn đến đời đời.” 42Họ cũng thổi kèn và đánh chập chõa, hòa tấu với dàn nhạc cử các bài thánh ca ngợi tôn Đức Chúa Trời. Các con trai của Giê-đu-thun được chỉ định giữ nhiệm vụ gác cửa.
43Xong buổi lễ, dân chúng chia tay, ai về nhà nấy. Đa-vít cũng về cung để chúc phước lành cho hoàng tộc.

Đang chọn:

1 Sử Ký 16: KTHD

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi