Khải Huyền 3:20

Khải Huyền 3:20 VIE2010

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Khải Huyền 3:20

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnKhải Huyền 3:20