Thi Thiên 50:6

Thi Thiên 50:6 VIE2010

Các tầng trời rao truyền sự công chính Ngài Vì chính Đức Chúa Trời là thẩm phán. (Sê-la)
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ