Thi Thiên 143
VIE2010

Thi Thiên 143

143
Cầu xin Chúa giải cứu khỏi kẻ thù
Thi Thiên của Đa-vít
1Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe lời cầu nguyện con,
Lắng tai nghe sự nài xin của con;
Vì đức thành tín và công chính của Chúa
Xin đáp lời con.
2Xin đừng phán xét đầy tớ Chúa,#Rô 3:20; Ga 2:16.
Vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công chính.
3Kẻ thù đuổi theo linh hồn con,
Chà đạp mạng sống con dưới đất;
Hắn làm cho con phải ở nơi tối tăm, giống kẻ đã chết từ lâu rồi.
4Vì vậy tâm linh con mỏi mòn,
Tâm hồn con tuyệt vọng.
5Con nhớ lại những ngày xưa,
Nghĩ đến mọi việc Chúa làm
Và suy ngẫm công việc của tay Ngài.
6Con giơ tay lên hướng về Chúa;
Linh hồn con khát khao Chúa như đất khô hạn vậy. (Sê-la)
7Đức Giê-hô-va ôi! Xin mau mau đáp lời con!
Tâm linh con mỏi mòn.
Xin Chúa đừng giấu mặt với con,
Kẻo con giống như kẻ xuống huyệt chăng.
8Buổi sáng, xin cho con nghe được lòng nhân từ Chúa,
Vì con tin cậy nơi Ngài;
Xin chỉ cho con biết con đường phải đi,
Vì linh hồn con ngưỡng vọng Chúa.
9Lạy Đức Giê-hô-va, xin giải cứu con khỏi kẻ thù;
Con đến nương náu mình nơi Ngài.
10Xin dạy con làm theo ý muốn Chúa,
Vì Chúa là Đức Chúa Trời của con;
Nguyện Thần tốt lành của Chúa
Dẫn con vào đất bằng phẳng.
11Lạy Đức Giê-hô-va, vì danh Ngài, xin cho con được sống;
Nhờ đức công chính của Ngài, xin đem linh hồn con khỏi cảnh gian truân.
12Nhờ lòng nhân từ của Chúa, xin tiêu diệt hết mọi kẻ thù của con,
Và hủy phá những kẻ áp bức con
Vì con là đầy tớ Ngài.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010