Thi Thiên 143:9

Thi Thiên 143:9 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, xin giải cứu con khỏi kẻ thù; Con đến nương náu mình nơi Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 143:9