Phi-líp 4:20

Phi-líp 4:20 VIE2010

Cầu xin vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta đời đời vô cùng! A-men.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnPhi-líp 4:20