Mác 3:25

Mác 3:25 VIE2010

nếu một nhà tự chia rẽ, thì nhà ấy không thể đứng vững được.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMác 3:25