Ma-thi-ơ 27:47

Ma-thi-ơ 27:47 RVV11

Nghe vậy, vài người đứng gần đó nói: “Người nầy gọi Ê-li.”
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:47