Lu-ca 18:12

Lu-ca 18:12 VIE2010

Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con.’
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLu-ca 18:12