Giăng 14:8

Giăng 14:8 RVV11

Phi-líp thưa rằng: “Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi.”
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ