Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Ê-sai 37

37
Lời tiên tri về sự giải cứu thành Giê-ru-sa-lem
(II Các Vua 19:1-13)
1Khi nghe tin ấy, vua Ê-xê-chia liền xé áo mình, mặc áo sô và đi vào đền thờ Đức Giê-hô-va. 2Vua sai quan quản lý cung điện là Ê-li-a-kim, thư ký Sép-na và các thầy tế lễ cao niên mặc áo sô đến gặp nhà tiên tri Ê-sai, con trai của A-mốt. 3Họ nói với ông: “Vua Ê-xê-chia nói thế nầy: ‘Hôm nay là ngày hoạn nạn, quở phạt và ô nhục; như đàn bà đã đến lúc phải sinh con nhưng không đủ sức để sinh. 4Chắc Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đã nghe những lời của Ráp-sa-kê mà chủ hắn là vua A-si-ri đã sai đến để nhạo báng Đức Chúa Trời hằng sống; và Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông sẽ trừng phạt chúng theo những lời mà Ngài đã nghe. Vậy, xin ông dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại đây!’”
5Khi các đầy tớ của vua Ê-xê-chia đến gặp Ê-sai, 6thì Ê-sai nói với họ: “Các ông hãy về tâu lại với chủ mình rằng Đức Giê-hô-va phán thế nầy: ‘Đừng sợ những lời con đã nghe, là những lời mà các đầy tớ của vua A-si-ri đã xúc phạm đến Ta. 7Nầy, Ta sẽ đặt một thần linh trong nó, khiến nó nghe tin đồn mà rút quân về nước. Ta sẽ làm cho nó ngã chết dưới lưỡi gươm ngay tại xứ sở nó.’”
8Khi Ráp-sa-kê trở về thì gặp vua A-si-ri đang đánh thành Líp-na, vì ông được tin vua đã rời khỏi La-ki. 9Bấy giờ, vua A-si-ri được tin báo về Tiệt-ha-ca, vua Cút, rằng: “Vua ấy đang kéo quân ra giao chiến với bệ hạ.” Nghe thế, vua A-si-ri lại sai các sứ giả đến gặp Ê-xê-chia, và dặn rằng: 10“Các ngươi hãy nói với Ê-xê-chia, vua Giu-đa, rằng: ‘Đừng để Đức Chúa Trời, là Đấng mà ngươi tin cậy, lừa dối ngươi rằng Giê-ru-sa-lem sẽ không rơi vào tay vua A-si-ri đâu. 11Nầy, hẳn ngươi có nghe những gì các vua A-si-ri làm cho tất cả các nước, chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn ngươi, ngươi sẽ thoát được sao? 12Thần của các nước mà cha ông ta đã tiêu diệt, tức là các thần của Gô-xan, Ha-ran, Rết-sép, và người Ê-đen ở tại Tê-la-sa, có giải cứu họ được chăng? 13Vua của Ha-mát, vua của Ạt-bát, vua của các thành Sê-phạt-va-im, Hê-na, và Y-va ở đâu?’”
Lời cầu nguyện của Ê-xê-chia
(II Các Vua 19:14-19)
14Ê-xê-chia nhận bức thư do các sứ giả trao tận tay. Đọc xong, vua liền đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va và trải thư ra trước mặt Đức Giê-hô-va. 15Ê-xê-chia cầu nguyện với Đức Giê-hô-va: 16“Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng ngự trên các chê-ru-bim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất; chính Ngài đã tạo nên trời và đất.#Xuất 25:22. 17Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghiêng tai và nghe! Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt và xem! Xin nghe mọi lời mà San-chê-ríp đã gửi đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống. 18Lạy Đức Giê-hô-va, các vua A-si-ri thật đã tàn phá mọi xứ sở và đất đai của họ, 19ném các thần của họ vào lửa; vì chúng không phải là thần, mà chỉ là sản phẩm bằng gỗ và bằng đá do tay người làm ra, nên chúng đã bị hủy diệt. 20Vậy bây giờ, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, xin giải cứu chúng con khỏi tay San-chê-ríp, để mọi vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Ngài là Đức Giê-hô-va!”
Lời tiên tri của Ê-sai
(II Các Vua 19:20-34)
21Ê-sai, con trai của A-mốt, sai người đến tâu với vua Ê-xê-chia rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: Vì con đã cầu xin Ta về San-chê-ríp, vua A-si-ri, 22đây là lời Đức Giê-hô-va đã phán về nó:
‘Trinh nữ Si-ôn
Khinh miệt ngươi, chế nhạo ngươi;
Con gái Giê-ru-sa-lem
Lắc đầu sau lưng ngươi!
23Ngươi đã phỉ báng và xúc phạm đến ai?
Ngươi đã lên giọng
Và ngước mắt tự cao chống lại ai?
Ngươi dám chống lại Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên sao!
24Ngươi đã dùng các thuộc hạ phỉ báng Chúa,
Ngươi nói: “Với vô số chiến xa,
Ta lên các đỉnh núi cao,
Đến đỉnh cao chót vót của Li-ban.
Ta sẽ đốn những cây bá hương cao hơn hết,
Và những cây tùng tốt nhất của nó.
Ta sẽ đến chỗ xa nhất
Trong rừng cây rậm rạp.
25Ta đã đào giếng
Và uống nước;
Ta đã làm cạn khô mọi sông ngòi Ai Cập.
Với đôi bàn chân của ta.”
26Có phải ngươi không hề nghe rằng
Ta đã định việc nầy từ lâu?
Những gì Ta đã hoạch định từ xa xưa,
Nay Ta khiến nó xảy ra;
Để ngươi biến các thành kiên cố,
Ra những đống đổ nát hoang tàn.
27Cư dân các thành ấy phải bó tay,
Khiếp sợ và hổ thẹn;
Họ như cây cỏ ngoài đồng,
Giống như đám cỏ xanh,
Như cỏ non mọc trên mái nhà,
Khác nào cánh đồng trước khi lúa mì mọc lên.
28Nhưng Ta biết khi ngươi ngồi, lúc ngươi đứng;#37:28 Nguyên tác không có “lúc ngươi đứng”.
Khi ngươi ra, lúc ngươi vào,
Và ngay cả khi ngươi điên cuồng chống lại Ta.
29Vì ngươi điên cuồng chống lại Ta,
Và lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai Ta
Nên Ta móc khoen vào mũi ngươi,
Tra hàm thiếc vào miệng ngươi,
Ta sẽ khiến ngươi phải trở về
Theo con đường mà ngươi đã đến.’
30Hỡi Ê-xê-chia, đây sẽ là dấu hiệu cho con: Năm nay các con sẽ ăn sản vật tự mọc, năm thứ nhì ăn sản vật mọc lên do hạt giống tự rơi; nhưng đến năm thứ ba, hãy gieo và gặt, trồng nho và ăn trái. 31Những người trốn thoát của nhà Giu-đa còn sống sót sẽ tiếp tục đâm rễ ở dưới và ra trái ở trên. 32Vì sẽ có dân sót lại đi ra từ Giê-ru-sa-lem, và nhóm người trốn thoát ra từ núi Si-ôn. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều đó.
33Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán về vua A-si-ri như sau: ‘Nó sẽ không vào được thành nầy, sẽ chẳng bắn vào đó một mũi tên nào, cũng chẳng dùng khiên hay đắp lũy mà tấn công thành. 34Nó sẽ theo con đường mình đã đến mà trở về, không vào thành nầy được đâu.’ Đức Giê-hô-va phán vậy. 35Vì Ta và vì Đa-vít, đầy tớ Ta, chính Ta sẽ bảo vệ và giải cứu thành nầy.”
Cái chết của San-chê-ríp
(II Các Vua 19:35-37)
36Bấy giờ, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trại quân của người A-si-ri, và giết một trăm tám mươi lăm nghìn người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm và thấy toàn là xác chết! 37San-chê-ríp, vua A-si-ri, rút quân về, và ở tại Ni-ni-ve. 38Một hôm, khi vua San-chê-ríp đang cúi lạy thần của mình trong đền thờ Nít-róc, thì các con trai của vua là A-tra-mê-léc và Sa-rết-se dùng gươm giết vua, rồi trốn sang xứ A-ra-rát. Con vua là Ê-sạt-ha-đôn lên kế vị.

Đang chọn:

Ê-sai 37: VIE2010

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi