Ô-sê Lời giới thiệu
VIE2010

Ô-sê Lời giới thiệu

Lời giới thiệu
Tiên tri Ô-sê rao giảng tại vương quốc Y-sơ-ra-ên phía bắc, sau tiên tri A-mốt, vào thời kỳ trước sự sụp đổ của Sa-ma-ri vào năm 721 TC. Ông đặc biệt quan tâm đến nan đề thờ thần tượng và sự bất tuân của dân chúng đối với Chúa. Tiên tri Ô-sê hình dung sâu đậm về tình trạng bất trung của dân Y-sơ-ra-ên đối với Đức Chúa Trời tương tự như cuộc hôn nhân bất hạnh của ông với một người vợ phụ tình. Như là vợ ông đã phản bội ông, thì cũng vậy dân Chúa đã bất trung và rời bỏ Ngài. Chính điều này, tai họa ắt đổ xuống trên Y-sơ-ra-ên. Nhưng cuối cùng tình yêu thương bất biến của Chúa dành cho dân Ngài sẽ chiến thắng; Ngài sẽ thu phục lại dân Ngài và phục hồi mối quan hệ với họ. Tình yêu này được diễn đạt bằng những từ ngữ đầy cảm xúc: “Hỡi Ép-ra-im, làm sao Ta bỏ ngươi được? Hỡi Y-sơ-ra-ên, làm sao Ta đành giao ngươi cho kẻ thù?... Tim Ta rung động! Lòng thương xót của Ta như nung như đốt” (11:8).
Bố cục
Cuộc hôn nhân và gia đình của Ô-sê (1:1 – 3:5)
Những sứ điệp chống lại dân Y-sơ-ra-ên (4:1 – 13:16)
Sứ điệp về sự ăn năn và lời hứa (14:1-9)

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010