Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Hê-bơ-rơ 2

2
1Cho nên, chúng ta càng phải chú ý kỹ hơn về điều mình đã nghe, kẻo bị trôi lạc chăng. 2Vì nếu lời thiên sứ rao truyền là chắc chắn, và mọi sự vi phạm hay bất tuân đều bị báo ứng thích đáng, 3thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy? Đó là ơn cứu rỗi được Chúa công bố từ ban đầu, rồi những người đã nghe xác chứng cho chúng ta. 4Đức Chúa Trời cũng đã làm chứng bằng những dấu lạ, phép mầu và nhiều việc quyền năng cùng những ân tứ của Đức Thánh Linh được ban phát theo ý muốn Ngài.
Ơn cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ
5Thật, Đức Chúa Trời không đặt thế giới tương lai mà chúng ta đang nói đó phục dưới quyền các thiên sứ. 6Nhưng có một chỗ trong Kinh Thánh đã làm chứng rằng:
“Loài người là gì mà Chúa nhớ đến?
Con người là ai mà Chúa lại quan tâm?
7Chúa đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian ngắn;
Chúa đội cho Người mão triều vinh quang và tôn trọng,#2:7 Một vài thủ bản thêm: và lập Người cai trị công việc tay Chúa làm.
8Đặt mọi vật phục dưới chân Người.”#Thi 8:4-6.
Khi đặt mọi vật phục Đức Chúa Jêsus như vậy, Đức Chúa Trời chẳng để một vật nào không phục Ngài. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài. 9Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jêsus, Đấng bị đặt thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian ngắn, bây giờ được đội mão triều vinh quang và tôn trọng vì sự chết mà Ngài đã chịu, để nhờ ân điển#2:9 Xem chú thích ở Lu 2:40. của Đức Chúa Trời, Ngài đã nếm sự chết vì mọi người.
10Vì muôn vật hiện hữu là do Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời, nên khi muốn đem nhiều con cái đến vinh quang, Ngài đã khiến Đấng làm cội nguồn ơn cứu rỗi của họ phải trải qua đau khổ để được toàn hảo là điều thích hợp. 11Vì Đấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều bởi một Cha#2:11 Nn: một Đấng. mà ra. Vì lý do đó, Đức Chúa Jêsus không thẹn mà gọi họ là anh em, 12khi Ngài phán:
“Con sẽ truyền danh Chúa cho anh em Con;
Và ca ngợi Ngài giữa hội chúng.”#Thi 22:22.
13Ngài lại phán:
“Ta sẽ tin cậy nơi Chúa.”
Rồi Ngài cũng phán:
“Nầy, Ta cùng với con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ta.”#Êsai 8:17,18.
14Vì con cái thì cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, 15và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời. 16Vì rõ ràng, không phải Ngài giúp đỡ các thiên sứ, nhưng giúp đỡ dòng dõi Áp-ra-ham.#Êsai 41:8-9. 17Vì thế, Ngài phải trở nên giống như anh em mình trong mọi phương diện, để trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đầy lòng thương xót và trung tín trong sự phục vụ Đức Chúa Trời, hầu chuộc tội cho chúng dân. 18Vì chính Ngài đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể giúp đỡ những ai bị cám dỗ.

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi