II Ti-mô-thê 3:16

II Ti-mô-thê 3:16 VIE2010

Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

II Ti-mô-thê 3:16

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnII Ti-mô-thê 3:16