Zenasis - Stat blo ebriting 1:6

Zenasis - Stat blo ebriting 1:6 TCSNTPO

Den God i bin oda diskain, ‘Meke speis melen wea dem wata solong wata i go stap antap wea da speis ane wata i go stap de andanit wea da ert.’
TCSNTPO: Baibol Tores Streit Yumplatok
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnZenasis - Stat blo ebriting 1:6