John 1:6

John 1:6 NIV

There was a man sent from God whose name was John.
NIV: New International Version
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnJohn 1:6