John 1:36

John 1:36 NIV

When he saw Jesus passing by, he said, “Look, the Lamb of God!”
NIV: New International Version
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnJohn 1:36