John 14:21

John 14:21 KJV

He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.
KJV: King James Version
Chia sẻ

John 14:21

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnJohn 14:21