1 John 3:14

1 John 3:14 KJV

We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death.
KJV: King James Version
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đến1 John 3:14