Hiikkaa Ammayyaa Haaraa, Loqoda Dhiʼaa

West Central Oromo

Biblica, International Bible Society fi asxaan Biblica mallattoo eenyummaa kanneen Biblica, Inc., Waajjira Eeyyamaa fi Mallattoo Eenyummaa kan Ameerikaa keessaatti galmeessee dha.


Biblica, Inc.

HAH PUBLISHER

Learn More

Other Versions by Biblica, Inc.

Get the YouVersion Bible App

Save verses, read offline, watch teaching clips, and more!