இந்திய சமகால தமிழ் மொழிப்பெயர்ப்பு 2022

Tamil

பிப்ளிகா, சர்வதேச வேதாகமச் சங்கம் பரிசுத்த வேத மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பரிசுத்த வேத வெளியீடு மற்றும் ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா பசிபிக், ஐரோப்பா, லத்தீன் அமெரிக்கா, மத்திய கிழக்கு, வட அமெரிக்கா மற்றும் தெற்காசியாவில் பரிசுத்த வேத ஈடுபாடு மூலம் இறைவனின் வார்த்தையை மக்களுக்கு வழங்குகிறது. உலகளாவிய ரீதியில், பிப்ளிகா இறைவனின் வார்த்தையுடன் மக்களை ஈடுபடுத்தி, இயேசுகிறிஸ்துவுடனான உறவின்மூலம் அவர்களின் வாழ்க்கையை ஆசீர்வாதமாக்குகிறது.


Biblica, Inc.

TCV PUBLISHER

Learn More

Other Versions by Biblica, Inc.

Get the YouVersion Bible App

Save verses, read offline, watch teaching clips, and more!