IBhayibhili Elingcwele LesiNdebele

Ndebele

Biblica, The International Bible Society, yethula iLizwi likaNkulunkulu ebantwini ngokuhumutshela langokupapatsha iBhayibhili, lokuletha iBhayibhili e-Afrikha, e-Ezhiya Pasifiki, eYurophu, eLathini Melika, e-Middle East, eNyakatho yeMelika laseZansi ye-Ezhiya. Ukuphatheka kwe-Biblica umhlaba wonke sokwenze impilo zabantu zaguquka ekwazini uJesu Khristu kanye lobudlelwano babo loKhristu.


Biblica, Inc.

BEN PUBLISHER

Learn More

Other Versions by Biblica, Inc.

Get the YouVersion Bible App

Save verses, read offline, watch teaching clips, and more!