Sabon Rai Don Kowa 2020

Hausa

Biblica, The International Bible Society tana tadana maganar Allah a Littafi Mai Tsarki ga mutane a Afirka, Asiya Fasifik, Turai, Latin Amurka, Gabas ta Tsakiya, da kuma Amurka ta Arewa; ta wurin fassara, wallafa da sadarwa. Ta sadarwarta ta gama duniya, Biblica tana haɗa mutane da maganar Allah domin sabunta rayuwarsu ta wurin dangantakarsu da Yesu Kiristi.


Biblica, Inc.

SRK PUBLISHER

Learn More

Other Versions by Biblica, Inc.

Get the YouVersion Bible App

Save verses, read offline, watch teaching clips, and more!